top of page
Primary Care.png

Datblygu Clwstwr Carlam:

Dyfodol cyffrous o'n blaenau

Dydd Iau 17 Chwefror 2022

9:30am – 1pm

Picture1.jpg

Nick Wood

Cyfarwyddwr Gweithredol o Ofal Sylfaenol, Gofal yn y Gymuned ac Iechyd Meddwl

Ymunodd Nick â’r GIG yn 2010 drwy’r rhaglen Porth i Arweinyddiaeth, sy’n dod â uwch reolwyr profiadol o’r sector preifat i fewn i’r GIG. Cychwynodd ei yrfa gyda’r GIG yn Cernyw fel Rheolwr Cyffredinol gwasanaethau gweithredol, gan gynnwys iechyd menywod a phlant, ystadau a cyfleusterau. Cyn dod i Gymru, mi wariodd e 3 blwyddyn yn Ymddiriedolaeth Iechyd Ardal Weston fel CEO a COO.

 

Ymunodd Nick â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan fel Prif Swyddog Gweithredu yn 2015, ac ar ôl 3 blwyddyn, mi symudodd i’w rôl bresennol o fewn yr adran Gweithredol o’r Bwrdd Iechyd, a’n arwain ar Gofal Sylfaenol, Gwasanaethau yn y Gymuned a tîmau Iechyd Meddwl.

 

Mae e’n cyfarwyddwr arweiniol dros y ffrwd gwaith 24/7 o’r Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol ers 2018, sydd wedi cefnogi gwaith llwybr Gofal Sylfaenol Frys a’r rhyngwyneb gyda’r rhaglen cenedlaethol Gofal Brys ac Argyfwng.

 

Cyn iddo gychwyn ei yrfa gyda’r GIG, gwariodd Nick 20 mlynedd fel uwch rheolwr a perchennog busnes yn y sector adwerthu.

Judith Paget.jpg

Judith Paget

Cyfarwyddwr Cyffredinol dros dro Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/Prif Weithredwr, GIG Cymru

Penodwyd Judith i rôl Cyfarwyddwr Cyffredinol Dros Dro Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/Prif Weithredwr GIG Cymru ym mis Tachwedd 2021. Mae ei rôl yn cynnwys cefnogi blaenoriaethau'r Gweinidog ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol o fewn strwythurau'r Gwasanaeth Sifil, ac arweinyddiaeth a goruchwyliaeth GIG Cymru.

 

Swydd flaenorol Judith oedd Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Ymunodd Judith â'r Bwrdd Iechyd fel Cyfarwyddwr Cynllunio a Gweithrediadau ar 1 Hydref 2009 ac wedi hynny daeth yn Brif Swyddog Gweithredu/Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol cyn iddi gael ei phenodi'n Brif Weithredwr ym mis Hydref 2014. 

Mae Judith wedi gweithio yn y GIG ers 1980 ac mae wedi ymgymryd ag amrywiaeth o rolau gweithredol, cynllunio a chomisiynu mewn nifer o sefydliadau'r GIG ar draws de, canolbarth a gorllewin Cymru.  Penodwyd Judith i'w rôl gyntaf fel Prif Swyddog Gweithredol ym mis Ebrill 2003.  Mae gan Judith ddiddordeb brwd mewn gweithio mewn partneriaeth ar draws gwasanaethau cyhoeddus; gofal sylfaenol a datblygu cymunedol; gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth a datblygu ac ymgysylltu â staff. 

 

Dyfarnwyd Cwmnïaeth y Sefydliad Rheolwyr Gwasanaethau Iechyd i Judith yn 2012 ac ym mis Mehefin 2014 enillodd Wobr Sefydliad y Cyfarwyddwyr – Cyfarwyddwr Mewn Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru.   Ym mis Mehefin 2019 dyfarnwyd CBE i Judith yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines am ei gwasanaethau i gyflawni a rheoli yn GIG Cymru.

Eluned Morgan.jpg

Eluned Morgan

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Cafodd Eluned Morgan ei geni ym 1967 yn Nhrelái, Caerdydd. Cafodd ei haddysg yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf. Enillodd ysgoloriaeth i Goleg Iwerydd a gradd mewn Astudiaethau Ewropeaidd o Brifysgol Hull. Bu'n gweithio fel ymchwilydd i S4C, Agenda a'r BBC.

Dechreuodd gyrfa wleidyddol Eluned yn 27 oed pan gafodd ei hethol fel aelod ieuengaf Senedd Ewrop ym 1994. Hi oedd y bumed merch yng Nghymru i gael ei hethol i rôl wleidyddol lawnamser, a'r gwleidydd llawnamser cyntaf yng Nghymru i gael babi tra oedd hi yn ei swydd. Cynrychiolodd Gymru ar ran y Blaid Lafur o 1994 i 2009. Yn y rôl hon, bu'n llefarydd Llafur ar ddiwydiant, gwyddoniaeth ac ynni, ac yn llefarydd ar ran y Grŵp Sosialaidd o 200 o bobl ar faterion yn ymwneud â Rheoli'r Gyllideb. Ysgrifennodd y Papur Gwyrdd ar ynni ar ran Senedd Ewrop ac arweiniodd drafodaethau'r Senedd ar y Gyfarwyddeb Drydan lle sicrhaodd hawliau newydd ar gyfer cwsmeriaid a mynnu bod Aelod-wladwriaethau'r UE yn mynd i'r afael â thlodi tanwydd.

O ddiwedd 2009 tan fis Gorffennaf 2013, gweithiodd fel Cyfarwyddwr Datblygu Busnes Cenedlaethol Cymru SSE (SWALEC), un o gwmnïau ynni mwyaf y DU. Yn ystod 2013-2016, gwasanaethodd Eluned Morgan fel Gweinidog yr Wrthblaid dros Gymru yn Nhŷ'r Arglwyddi, ac o 2014-2016 gwasanaethodd fel Gweinidog yr Wrthblaid dros Faterion Tramor. Cafodd ei gwneud yn aelod o Dŷ’r Arglwyddi yn 2011, a'i henw ffurfiol yw'r Farwnes Morgan o Drelái.

Etholwyd Eluned Morgan i'r Cynulliad Cenedlaethol ym Mai 2016 fel aelod rhanbarthol dros y Canolbarth a'r Gorllewin. Ym mis Tachwedd 2017, cafodd Eluned ei phenodi yn Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes. Ar 13 Rhagfyr 2018, cafodd ei phenodi yn Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol. Penodwyd Eluned yn Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 13 Mai 2021.

Albert Heaney.jpg

Albert Heaney CBE

Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru

Albert Heaney CBE, yw Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru, Llywodraeth Cymru. Mae Albert yn gweithio mewn Gwasanaethau Cyhoeddus ers y 1980au. Cymhwysodd fel gweithiwr cymdeithasol ym 1988 a bu’n gweithio’n ymarferol i ddechrau cyn symud i rolau rheoli. Mae wedi arwain cyfarwyddiaeth bolisi brysur y llywodraeth yn cyflwyno deddfwriaeth a pholisi gan gynnwys Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Mae Albert yn aelod o'r Bwrdd Cyfiawnder Teuluol ac yn Gadeirydd Rhwydwaith Cyfiawnder Teuluol Cymru. 

Cyn ei swydd bresennol, roedd Albert yn cyflenwi fel Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ystod y pandemig. Mae'n gyn-Gyfarwyddwr Corfforaethol sy'n arwain ar Wasanaethau Plant ac Oedolion ac yn gyn-Lywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS Cymru).   Mae Albert wedi cynrychioli ADSS Cymru mewn nifer o rolau gan gynnwys Cyfarwyddwr Arweiniol Plant a Chyfarwyddwr Arweiniol Diogelu ac Atal.  Mae Albert yn gyn-Gadeirydd y Bwrdd Diogelu Plant a'r Pwyllgor Ardal Amddiffyn Oedolion.  Mae Albert wedi ymrwymo i hyrwyddo a sicrhau hawliau dinasyddion ac arfer cynhwysol, sy'n dod ag ymrwymiad i weithio mewn partneriaeth.   Mae hefyd wedi cymryd rhan weithredol mewn amrywiaeth o fentrau cydweithredu ac integreiddio. 

Mae Albert yn dysgu Cymraeg ac mae'n gyd-gadeirydd Bwrdd Partneriaeth y Gymraeg mewn Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Alex Sade.jpg

Alex Slade

Cyfarwyddwr Dros Dro Gofal Sylfaenol 

Ymunodd Alex â Llywodraeth Cymru yn 2013 drwy Raglen Ffrwd Gyflym y Gwasanaeth Sifil, gan ddechrau yn adran y Trysorlys fel yr Arweinydd Arloesedd ac ers hynny mae wedi ymgymryd â nifer o rolau o fewn Llywodraeth Cymru. 

 

Daeth Alex yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Gofal Sylfaenol ym mis Mawrth 2019.  Ac arweiniodd yn llwyddiannus at ddatblygu a gweithredu polisïau mewn perthynas â Gofal Sylfaenol, gan gynnwys diwygio cytundebol a newid deddfwriaethol, gyda goruchwyliaeth o £1.4bn bob blwyddyn.

Arweiniodd ymateb gweithredol Covid-19 Gofal Sylfaenol, gan gynnwys newidiadau cytundebol a chyfreithiol mawr a goruchwylio cyfnodau adfer.

 

Roedd yn gyfrifol am gyflawniad yn erbyn y ddau gam gweithredu ynglŷn â Gofal Sylfaenol yng Nghymru Iachach (datblygu gwaith clwstwr a diwygio'r contractau), ynghyd â chefnogi newid ar draws nifer o gamau gweithredu eraill.

 

Roedd yn rheoli cyllidebau refeniw dirprwyedig  (tua £5m) yn ogystal â dyrannu buddsoddiad sylweddol yn y sector iechyd i gyflawni blaenoriaethau'r Gweinidogion. Mae enghreifftiau diweddar yn cynnwys ehangu rhaglenni arweinyddiaeth rheolwyr hyfforddiant fferylliaeth a rheolwyr practisau.

 

Uwch Berchennog Cyfrifol am y prosiect E-gyfeirio Deintyddol a weithredwyd yn llwyddiannus.

Hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant i greu newid diwylliannol yn yr Is-adran ac arwain ymgysylltu i fod yn berchen ar y Cynllun Gweithredu FED a'i gyflawni.

Aelod o'r Bwrdd Polisi Cymunedol; sicrhau cysondeb â gwasanaethau iechyd lleol a blaenoriaethau eraill y Llywodraeth.

 

Gweithredu fel noddwr SCS y Llwybr Carlam ar gyfer LlC, yn ogystal â mentora cydweithwyr ar draws y sefydliad.

 

Meithrin capasiti a gallu yn ogystal ag ehangu setiau sgiliau, gan gynnwys hyfforddiant achos busnes a hyfforddiant cyd-drafod ffurfiol ar gyfer Llywodraeth Cymru a swyddogion y GIG.

Ers hynny, mae Alex wedi camu i mewn fel Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol Dros Dro sy'n ymgymryd â chyfrifoldebau ychwanegol yn ogystal â'r rhai a nodir uchod.

 

Arweinydd gweithredol ar gyfer Gofal Sylfaenol a Chymunedol ac aelod o'r Tîm Cyfarwyddwr Gweithredol (TCG) i lywio a galluogi pynciau trawsbynciol ar lefel Grŵp. 

Atebolrwydd am gyflawni tri ymrwymiad sylweddol gan y Rhaglen Lywodraethu – gyda chynlluniau eisoes wedi'u cytuno â’r Gweinidogion. 

 

Uwch Berchennog Cyfrifol am y prosiect 'Cyngor ac Arweiniad' i integreiddio gwasanaethau – a enillodd Wobr 'Arloesi ar Raddfa' yn ddiweddar am osgoi derbyniadau i'r ysbyty gan ddefnyddio Cyswllt Meddygon Ymgynghorol.

 

Uwch Berchennog Cyfrifol am y Cynllun Atebolrwydd Presennol ar gyfer Indemniad Meddygon Teulu – i oruchwylio a chwblhau bargeinion masnachol sy'n cynnwys asedau gwerth uchel a throsglwyddiadau atebolrwydd. 

 

Cadeirydd Dros Dro y Bwrdd Gofal Sylfaenol Cenedlaethol – gan ddod â rhanddeiliaid at ei gilydd i sicrhau aliniad

Alan Lawrie.jpg

Alan Lawrie

Ymgynghorydd Rhaglenni Cenedlaethol ar gyfer Gofal Sylfaenol

Mae Alan Lawrie yn Ymgynghorydd Rhaglenni Cenedlaethol ar gyfer Gofal Sylfaenol sy'n gweithio gyda'r Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol. Cyn hynny, roedd Alan yn Brif Swyddog Gweithredol yn Cwm Taf Morgannwg ac mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad fel Cyfarwyddwr Gweithredol yn y GIG ledled y Deyrnas Gyfunol. Mae’r agenda gofal sylfaenol a chymunedol yn agos at galon Alan ac mae datblygu clystyrau yn rhan allweddol o hyn wrth symud ymlaen yng Nghymru.

Karen Gully.jpg

Dr Karen Gully

Cynghorydd Proffesiynol Cenedlaethol, Rhaglen Adfer ar ôl COVID

Cymhwysodd Karen o Brifysgol Bryste ac roedd yn bartner meddyg teulu mewn practis yn Henffordd. Daeth yn aelod o Gyfadran Iechyd y Cyhoedd cyn ymuno â Bwrdd Iechyd Addysgu Caerffili fel y Cyfarwyddwr Meddygol. Yn 2008 ymunodd Karen â Llywodraeth Cymru yn Uwch Swyddog Meddygol gan roi cyngor proffesiynol ar Ymarfer Cyffredinol a Gofal Sylfaenol. Roedd hyn yn cynnwys datblygu'r polisi i sefydlu gwasanaethau gofal sylfaenol a chymunedol cydweithredol drwy rwydweithiau Clwstwr. Roedd hi’n Gyfarwyddwr Meddygol ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys cyn ymuno â BIPAB i arwain y gwaith o ddatblygu ymhellach Rwydweithiau Gofal Cymdogaeth ac wedyn i gydlynu'r ymateb gofal sylfaenol a chymunedol i Bandemig COVID 19. Mae Karen wedi ymuno â'r Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol yn Ymgynghorydd Proffesiynol Cenedlaethol ac mae'n parhau i roi cyngor proffesiynol i'r Rhaglen Adfer ôl-COVID yn BIPAB.

Sian Harrop-Griffiths.jpg

Sian Harrop-Griffiths

Cyfarwyddwr Strategaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Cychwynodd Siân ei gyrfa mewn llywodraethu lleol gyda’r cyfrifoldeb dros rheoli tai, a symudodd i’r GIG yn 1990 wrth i’r Contract Meddygon Teulu a’r gwahaniaethu rhwng prynwr/darparwr gael ei sefydlu. Mae’r fraint â hi o weithio ar gofal sylfaenol ar lefel rhanbarthol, awdurdod iechyd, ymddiriedolaeth GIG, Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru, a felly gyda dealltwriaeth eang o ddylanwadau ac effeithiau o newidiadau dros ehangaeth y GIG.

 

Ffocws Siân yw’r cynllunio gwasanaeth ar lefel strategol, yn enwedig gweithio dros ffiniau sefydliadol. Y hi bu’n gyfrifol dros ddatblygu a gweithredu polisi a newidiadau i wasanaeth dros iechyd, awdurdodau lleol a sefydliadau trydydd sector, yn enwedig i grwpiau bregus megis pobl hŷn, eiddil. Mae hi wedi gweithio ar lefel cenedlaethol i ddatblygu sgiliau sefydliadol ac unigol, a capasiti drwy weithio mewn partneriaeth i wella gwasanaethau i pobl sy’n derbyn gofal yn eu cartrefi.

 

Mae Siân wedi bod yn ei rôl fel Cyfarwyddwr Strategaeth yn BIP Bae Abertawe ers Tachwedd 2014. Cyn hyn, hi oedd cyfarwyddwr cynorthwyol o gynllunio yn BIP Caerdydd a’r Fro.

Elaine Lorton.jpg

Elaine Lorton

Comisiynydd a Chyfarwyddwr y Sir - Sir Benfro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Ar ôl cymhwyso gyda Gradd Meistr mewn Daearyddiaeth o Brifysgol Rhydychen, gweithiodd Elaine ar draws y trydydd sector ac addysg gan symud i'r GIG yn 2001.  Symudodd Elaine i Gymru ym mis Chwefror 2012 i ymgymryd â'r her o weithio gyda Gofal Sylfaenol i wella ansawdd a dod â gofal yn nes at y cartref.  Ar ôl 6 blynedd yn y rôl honno, manteisiodd ar y cyfle cyffrous i weithio yn Sir Benfro fel Cyfarwyddwr y Sir gan weithio ar draws y system i hwyluso’r broses o integreiddio gofal sylfaenol, cymunedol a chymdeithasol.

 

Fel Cymrawd Arweinyddiaeth Sefydliad Iechyd, aelod o'r fenter Q ac Esiampl Bevan, mae gan Elaine ffocws di-baid ar wella ansawdd, tyfu diwylliant o gyd-barch a dealltwriaeth, datblygu rhwydweithiau a dysgu cyson.  Mae wedi bod yn hyfforddwr ac yn fentor ers y 15 mlynedd diwethaf ac mae'n eiriolwr cryf dros ddatblygu ethos hyfforddi ar draws y system.

Jonathan Griffiths.jpg

Jonathan Griffiths

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Sir Benfro

Cafodd Jonathan ei benodi’n Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Penfro ym mis Rhagfyr 2016, ac mae wedi gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol ers dros 25 mlynedd mewn gwahanol leoliadau ac ardaloedd awdurdodau lleol ledled Cymru.  Dechreuodd ei yrfa ym maes gofal a chymorth uniongyrchol yn y trydydd sector. Yna symudodd i Lywodraeth Leol gan weithio yn y Gwasanaethau Oedolion mewn nifer o leoliadau gofal cofrestredig ac wedyn symud i rolau rheoli ym mhob agwedd ar y Gwasanaethau Oedolion.  Mae gweithio ym maes gofal a chymorth uniongyrchol wedi bod yn amhrisiadwy o ran deall yr heriau a'r cyfleoedd allweddol yn y Sector Gofal Cymdeithasol ac yn bwysicach na hynny, o ran ei ddull o ymgysylltu â phobl sy'n derbyn gofal a chymorth a'r sgyrsiau parhaus ar 'beth yw da'.

 

Mae Jonathan yn frwd dros y cyfle i newid ac arloesi a geir drwy’r heriau hyn sy’n bywiogi'r angen i gydweithio â phobl, cymunedau ac asiantaethau eraill i hyrwyddo annibyniaeth a lles. 

Sian Jones.jpg

Siân Jones

Rheolwr Datblygu Busnes, Red Kite Health Solutions CIC

Ymunodd Sian gyda’r GIG ym Mhowys yn 2008 drwy weithio mewn amryw o rolau gweinyddol ledled Meddygfeydd Teulu. Gyda gweledigaeth cryf ar sut dylai ein gwasanaeth fod yn gynaliadwy, hygyrch a’n seiliedig ar gofal iechyd safonol, cymerodd Sian y swydd o Rheolwr Datblygu Busnes yn Red Kite Health Solutions CIC, sefydliad ddi-elw cafodd ei sefydlu drwy 4 Meddygfa Teulu, yn de Powys, yn cyd-weithio a’i gilydd yn 2017.

 

Drwy gydol ei amser yno, bu Sian y Rheolwr Gweinyddol dros pob agwedd o weithrediadau sefydliadol, gan gynnwys y caffael a rheolaeth dros nifer o wasanaethau arloesol drwy gydweithio gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, y Clwstwr De Powys a’r Trydydd Sector. Roedd hyn yn cynnwys y contract fferyllol APMS, gwasanaeth rheoli poen gofal sylfaenol ac, yn ddiweddar, effaith COVID-19, gordewdra a gwasanaethau lles meddyliol. O dan ei arweiniaid, cafodd y sefydliad ac ei bartneriaid eu adnabod mewn nifer o seremonïau gwobrwyo arloesol, gan gynnwys Gwobrau’r GIG yn 2018; enillwyr y gwobr ‘Pioneer’ yr RCGP am wthio ffiniau gofal sylfaenol yn 2019; yn mwyaf diweddar, enillodd gwobr y barnwr yn gwobrau busnes Powys yn 2021.

 

Mae Sian â gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes, a diploma mewn Rheolaeth ac Arweiniad Strategol ac yn aelod cysylltiol o’r ‘Chartered Management Institute, y DU’.

Chiquita Cusens.jpg

Chiquita Cusens

Arweinydd Nyrsio ar gyfer Gofal Sylfaenol a Gofal yn y Gymuned

Chiquita Cusens yw’r Arweinydd Nyrsio ar gyfer Gofal Sylfaenol a Gofal yn y Gymuned sy’n gweithio gyda’r Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaen. Mae profiad clinigol a gweithredol o fewn iechyd yn y gymuned a gofal cymdeithasol â Chiquita, a profiad o adnabod ffyrdd newydd o weithio, datblygu a trawsnewid gwasanaethau. Mae Chiquita’n angerddol am y rôl mae nyrsys yn chwarae mewn arwain a galluogi bobl i dderbyn gofal yn, neu’n agos, i’w cartrefi, ar lefel unigol, cymdogaeth a systemol. Mae diddordeb arbenning mewn gofal lliniarol â Chiquita, ac mae hi wedi arwain a cefnogi gwasanaethau yn y gymuned, a derbyn ‘outstanding’ gyn y CQC am ofal lliniarol yn y gorffennol.

Karrie Phipps.jpg

Kerrie Phipps

Mae Kerri yn arwain yn broffesiynol weithwyr proffesiynol perthynol i iechyd sy’n gweithio ym mhob rhan o’r maes Gofal Sylfaenol a Chymunedol ac yn rhoi cyngor strategol arbenigol iddynt, yn unol â gweledigaeth Cymru Iachach, y Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol a’r Fframwaith Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yng Nghymru - ‘Edrych Ymlaen Gyda’n Gilydd’.

 

Mae ei rôl yn canolbwyntio ar wneud y gorau o’r hyn sydd gan y gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd i’w gynnig ac ar sicrhau eu bod ar gael cymaint â phosibl er mwyn cefnogi ymagwedd ataliol a rhagweithiol o ymdrin â darpariaeth adfer ac adsefydlu, sy'n blaenoriaethu gwasanaethau yn y cartref neu'n agos ato ac sy'n galluogi dinasyddion ledled Cymru i fyw mor annibynnol â phosibl cyhyd ag y bo modd.

 

Mae gan Kerrie dros 30 mlynedd o brofiad o weithio ym mhob rhan o’r maes iechyd a gofal cymdeithasol ac mae sicrhau bod gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd yn defnyddio eu sgiliau unigryw i gefnogi anghenion amlwg ac i roi cymorth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn trwy fodel gofal sy'n seiliedig ar le’n bwysig iawn iddi. Mae hi'n arweinydd sydd wedi ymrwymo i greu diwylliant o ofal tosturiol, gan ysbrydoli mwy o gydweithio i sicrhau trawsnewid cadarnhaol, cynhwysol a chynhyrchiol.

Sian Evans.png

Sian Evans

Mae Sian Evans yn Uwch-weithwr proffesiynol ar gyfer Iechyd Cyhoeddus gyda dros 25 mlynedd o brofiad o weithio o fewn sectorau gwahanol yn y GIG, a’n angerddol tuag at Gofal Sylfaenol. Mae hi’n Ymgynghorwr yn Iechyd Cyhoeddus, Iechyd CYhoeddus Cymru a’n Ffferyllydd Cofrestredig. Cychwynodd fel Fferyllydd yn y Gymuned ac, erbyn heddiw, mae Sian wedi dal nifer o swyddi yng Nghymru’n arwain timau bach a darnau o waith cenedlaethol i ddylanwadu iechyd cyhoeddus, gosodiadau’r GIG, rheoli meddyginiaeth, datblygu’r gweithlu ac agendau gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Helen Northall.jpg

Helen Northall

Prif-Weithredwr PCC

Mae Helen wedi arwain PCC ers ei gychwyn, gan gynnwys datblygu’r sefydliad fel cwmni o ddiddordeb i’r gymuned. Mae Helen gyda arbennigaeth mewn rheolaeth strategol, datblygu busnes, hyfforddi a mentora. Mae Helen yn un o hyfforddwyr gweithredol PCC a’n cefnogi hyfforddi grwpiau, y bwrdd a sesiynau datblygu tîm. Mae hi wedi cefnogi sefydliadau gofal iechyd i ddatblygu ffyrdd sefydliadol newydd a cadarnhau cynlluniau cyllidol a strategol cadarn sy’n arwain at lwyddiant. Cychwynodd Helen ei gyrfa fel gwyddonwr biomeddygol ac aeth ymlaen i weithio o fewn rheoli ysbytai, comisiyniaeth awdudord iechyd a gofal sylfaenol. Mae Helen wedi arwain nifer o raglenni arweiniaeth ar gyfer arweinwyr clwsteri a rheolwyr practisys yng Nghymru.

Helen Simonds.jpg

Helen Simmonds

Ymgynghorydd, PCC

Mae Helen wedi gweithio o fewn, a gyda’r, GIG am dros 20 mlynedd a cychwynodd ei gyrfa fel hyfforddai rheoli ariannol i GIG Cymru. Wedi iddi weithio am nifer o flynyddoedd wedi arbenigo mewn rheoli ariannol yn y sector aciwt, mi ganolbwyntiodd ar gofal sylfaenol, gan gynnwys meddygol, deintyddol a sectorau fferyllol. Ffocysodd Helen ar weithredu gwaith PCC yn Gymru, gan gynnwys y gweithrediad o raglen arweinwyr hyderus ar gyfer gofal sylfaenol gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae Helen gyda sgiliau eang o rheoli ariannol a chyllideb, sgiliau rheoli prosiect a rhaglen gyda gwybodaeth manwl o holl agweddau gofal sylfaenol.

Helen Haslett.jpg

Helen Haslett

Mi raddiodd Helen o Prifysgol Caerdydd yn 2002, a chwblheoedd ei chyn-gofrestru yn ardal canolbarth Caerdydd. Wedi iddi radio, symudodd i Loegr i weithio fel Optometrydd cymunedol. Wrth i Helen ymdopi gyda’r swydd, cychwynodd gymeryd amryw o rolau gwahanol o fewn y cwmniau roedd hi’n gweithio i oedd yn ymwneud gyda hyfforddi staff, gan gynnwys arholi cymhwyster City and Guilds ar gyfer retinopathy diabetig a WOPEC MECS.

Mae Helen wedi ymwneud gyda pwyllgorau optegol lleol ers yn 26 mlwydd oed, gan gynnwys cadeirio yn Dorset am pedair blwyddyn a hanner. Arweiniodd yr ymrwymiad i’r comisiynu ymgysylltiad lleol i weithio fel arweinydd optegol yn LOCSU. Wrth wneud, chafodd brofiad o gefnogi pwyllgorau eraill gyda ôl troed rhanbarthol a materion cenedlaethol y profesiwn.

Mae Helen yn gweithio yng Ngymru unwaith eto fel cymrod hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru (QIST) o fewn Addysg a Gwella Iechyd Cymru a mae ei phrosiect yn ffocysu ar clwsteri sylfaenol ac ymgysylltu gyda’r proffesiwn optometreg.

Christine Brown.jpg

Christine Brown

Rheolwr Practis o St Davids Court Surgery, Clwster De-Gorllewin, Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro

Ymunodd Christine gyda St Davids Court Surgery yn 2014, a chafodd ei ddyrchafwyd i Rheolwr Practis yn Mawrth 2020 wrth i’r pandemig gychwyn.

 

Cyn cychwyn gyda St Davids Court Surgery, roedd Christine yn Rheolwr Darparu Gwasanaeth i gwmni gofal iechyd preifat bu’n darparu gofal yn y gymuned ac yn Rheolwr Marchnata i Gwmni Diodydd Meddal.

Dhimant Patel

Mae Dhimant Patel wedi gweithio yn y sector fferyllol am fwy na 20 mlynedd ac, ar hyn o bryd, yn gontractwt yn Fferyllfa Coedpoeth yn Wrecsam.

 

Yn awyddus i ehangu y rôl fferyllol ymhellach nac y dosbarthu traddodiadol, mae Dhimant wedi bod yn rhan fel mabwysiadwr cynnar ac yn safle peilot ar gyfer y Cynllun Anhwylderau Cyffredin ac Profi a Thrin Dolur Gwddf. Yn ddiweddar, ddaeth Dhimant y Rhagnodwr Annibynnol cyntaf yn Wrecsam sy’n galluogi iddo weld a trin cleifion gyda heintiau mân.

 

Wrth weithio drwy’r pandemig fel PCCCPL a safle brechu COVID, mae’n anelu i barhau dangos gallu o fferylliaeth cymunedol ac i edrych am unrhyw gyfleoedd i ehangu ar wasanaethau sydd ar gael i gleifion.

Alison Hughes.png

Dr Alison Hughes

Arwain Clwstwr De Wrecsam

Cefais yng ngeni a magu yng Ngogledd Cymru, ac yn bartner Meddygfa Teulu’n Llangollen am yr 18 mlynedd diwethaf. Fel practis, ry’n ni’n aml yn ymwneud gydag addysgu’r gweithlu gofal sylfaenol y dyfodol ac hyfforddi myfyrwyr meddygol, cofrestryddion ymarfer cyffredinol a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd.

Dw i wedi arwain clwstwr de Wrecsam am y 5 mlynedd diwethaf.

Ein amcanion yw adeiladu ar ein gwaith fel tîm amlddisgybliaethol traws-sector llwyddiannus er mwyn cwrdd ag anghenion ein poblogaeth.

Karen Pardy.jpg

Dr Karen Pardy

Partner Meddygon Teulu ym Meddygfa Lansdowne Caerdydd a'r Meddyg Teulu Arweiniol ar gyfer Clwstwr SW Caerdydd

Mae Dr Karen Pardy yn Bartner Meddygon Teulu ym Meddygfa Lansdowne Caerdydd ac yn Feddyg Teulu Arweiniol Clwstwr De-orllewin Caerdydd.  Cymhwysodd ym 1997 yng Ngholeg Meddygaeth Prifysgol Cymru a chwblhaodd hyfforddiant ôl-raddedig mewn Pediatreg yn ogystal â gwaith Meddyg Teulu.   Drwy ei gwaith clwstwr mae wedi cael ei hysbrydoli gan y sefydliadau cymunedol niferus sy'n cefnogi iechyd a lles.   Arweiniodd hyn at nifer o brosiectau rhagnodi cymdeithasol ar sail clwstwr a gefnogwyd gan y Gronfa Partneriaethau Cymdogaethau, y Gronfa Arloesi i Arbed a Chronfa Pacesetter.  Cyflwynwyd prosiectau allweddol yn y Gynhadledd Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Rhyngwladol Cyntaf yn 2018. Mae Dr Pardy yn awyddus i gefnogi'r gwaith o ddatblygu rhagnodi cymdeithasol fel rhan o fodel gofal holistaidd ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghaerdydd a'r Fro.  Mae tîm clwstwr De-orllewin Caerdydd wrthi'n datblygu model o ofal integredig, gan dynnu ysbrydoliaeth o Gymunedau Tosturiol gyda dull tîm amlddisgyblaethol wedi'i wreiddio'n gadarn mewn rhwydwaith cymorth cymunedol.

Isabel Wiggins.jpg

Isabel Wiggins

Arweinydd Fferylliaeth Gymunedol Clwstwr Gofal Sylfaenol ar gyfer y Ddinas a De Caerdydd

Cafodd Isabel ei geni’n Llundain, ei magu’n Belffast ac astudio’n Prifysgol Caerdydd. Mae hi wedi gweithio fel Fferyllydd yn y Gymuned ers cymhwyso yn 2000, ac arhosodd yn y prif-ddinas am ei hyfforddiant cyn-gofrestru.

Drwy gydol y ddwy degawd, a mwy, fel fferyllydd, mae Isabeli wedi rheoli fferyllfeydd yn y gymuned i nifer o gwmnïoedd. Mae hi wedi tiwtora nifer o hyfforddai cyn-gofretredig a’n aelod o’r Pwyllgor Cymru ar gyfer y Datblygiad Proffesiynol o Fferylliaeth, sef pwyllgor cynghorol i Lywodraeth Cymru.

Ar hyn o bryd, mae hi’n Rheolwr Fferyllydd i Well Pharmacy ac yn Arweinydd Clwstwr Gofal Sylfaenol yn y Gymuned ar gyfer Canol a De Caerdydd.

James Martin

Partner Meddyg Teulu yng Nghanolfan Feddygol West Quay, Arweinydd Clwstwr Canol y Fro

James Martin, Partner Meddyg Teulu yn Ganolfan Meddygol West Quay, Rheolwr Clwster Canolbarth y Fro. Dw i wedi bod yn rhan o sefydlu hwb gofal heb ei drefnu ar frys fel rhan o’r rhaglen strategol ar gyfer gofal sylfaenol a’n cadeirio y grŵp cyfeirio clinigol ar gyfer y darn o waith yma. Yn ddiweddar, dw i wedi cael fy ngwahodd i’r pwyllgor Meddygol Cymru lle dw i’n awyddus i gynrychioli llais y clwster. Yn ychwanegol, dw i’n hyfforddi Meddygon Teulu ac yn Goruchwyliwr Addysgol ar gyfer Myfyrwyr Meddygol. Mae’n niddordebau clinigol yn cynnwys cardioleg/gwrthgeulo ac ‘ENT’ ac yn rhedeg clinig microsugno.

Dr Jo Parry-James

Arweinydd Clwstwr de Sir y Fflint

Dw i wedi bod yn partner Meddygfa Teulu yn Ganolfan Meddygol ‘Hope Family’, practis chwe-partner rhannol cefn-gwlad yn ardal Wrecsam yng Ngogledd Cymru, am bum mlynedd. Y fi yw’r arweinydd clwstwr de Sir y Fflint ers dwy flynedd, wedi i mi gymeryd y rôl prin cyn i’r pandemig Covid gychwyn, a felly wedi gorfod dysgu’n gyflym. Dw i’n awyddus i weld ein clwstwr yn datblygu i alluogi fwy o waith traws-bractis a gweithio yn y gymuned i gwrdd ac anghenion y poblogaeth lleol mewn ffordd mwy ymatebol a ffocysol, gyda pwyslais ar rheolaeth ataliol o gyflyrau cronig a fwy o gefnogaeth i’n grwpiau bregus.

Judy Thomas

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Contractwyr Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Judy Thomas yw’r Cyfarwyddwr o Wwasanaethau Contractwr ar gyfer Fferylliaeth Gymunedol Cymru, y sefydliad sy’n cynrychioli 713 o fferyllfeydd cymunedol yng Nghymru mewn negodiadau a trafodaethau gyda Byrddau Iechyd a Llywodraeth Cymru ar y contract fferylliaeth gymunedol. Mae Judy wedi cymhwyso fferyllydd cymunedol ers 1997, a mi weithiodd Judy mewn amryw o leoliadau Boots ledled y DU i gychwyn, cyn symyd i gogledd Cymru yn 2006 lle weithiodd yn Lloyds a Rowlands. Yn wreiddiol, roedd Judy yn aelod rhanbarthol o pwyllgor gogledd Cymru Fferylliaeth Gymunedol Cymru cyn cymeryd rôl fel Cyfarwyddwr Rhanbarthol gogledd Cymru yn 2010, yn wreiddiol yn rhan-amser tra’n gweithio fel fferyllydd cymunedol, cyn symyd ymlaen i weithio’n llawn amser fel Cyfarwyddwr o Wasanaethau Contractwr.

Lloyd Hambridge.png

Lloyd Hambridge

Dirprwy Brif Swyddog Fferyllol, Llywodraeth Cymru

Arweinydd Clinigol Clwstwr/RhGC Dwyrain Caerffili, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Fferyllydd Ymarfer Uwch, Grŵp Meddygol y Coed Duon

Mae Lloyd yn fferyllydd ymarfer uwch sydd wedi cyflawni amryw rolau mewn gofal sylfaenol, cymunedol ac eilaidd ar draws GIG Cymru.

Yn gweithio o fewn Rhwydwaith Gofal Cymdogaeth Dwyrain Caerffili (RhGC) Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ers 2015 ac ar gyfer Grŵp Meddygol y Coed Duon, cwblhaodd Lloyd brosiect gradd Meistr yn gwerthuso rolau newydd fferyllwyr sy'n gweithio o fewn clystyrau gofal sylfaenol yng Nghymru ac mae wedi gwneud gwaith i wella adrodd ar adweithiau andwyol i gyffuriau o fewn y RhGC,  gan dderbyn Gwobr Diogelwch Cleifion y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol. Yn 2020 penodwyd Lloyd yn arweinydd RhGC ar gyfer RhGC Dwyrain Caerffili.

 

Mae Lloyd wedi cwblhau Rhaglen Cymrodoriaeth Arweinyddiaeth Glinigol Cymru gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru, ac ers dechrau'r pandemig mae wedi cefnogi'r gangen Fferylliaeth a Rhagnodi o fewn Llywodraeth Cymru i sicrhau bod gofal fferyllol yn cael ei ddarparu'n ddiogel, yn effeithiol ac yn effeithlon mewn ffordd sy'n hygyrch i boblogaeth Cymru. Yn 2021 penodwyd Lloyd yn Ddirprwy Brif Swyddog Fferyllol Llywodraeth Cymru.   

Sali Davis.jpg

Sali Davis

Prif Swyddog Gweithredol Optometry Wales.

Wedi idd raddio o Prifysgol Caerdydd gyda gradd Meistr mewn Agweddau Cyfreithiol ar Ymarfer Meddygol ac îs-radd mewn y Gyfraith, mae Sali wedi gweithio i’r RCGP fel Swyddog Prosiect cyn dychwelyd yn ôl i fyd y gyfraith i weithio i Deloitte and Touche LLP i redeg rhaglen adolygiad ymarfer ar gyfer Partneriaid Treth ar lefel lleol a rhyngwladol. Erbyn heddiw, Sali yw Prif Swyddog Gweithredol Optometry Wales.

Yma.jpg

YMA

Mae yma yn fenter gymdeithasol ddi-elw, sy’n bodoli eisoes i greu amodau lle mae Gofal Sylfaenol Yng Nghymru yn ffynnu nawr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Ry’n ni’n ffocysu ar:

•        Y person, yn annog a galluogi gofal integredig sydd wedi’u dylunio a gweithredu o amgylch anghenion y dinesydd

•        Y practis sy’n diwallu anghenion cymunedau

•        Yr amgylched mae’r system iechyd a gofal yn gweithredu o fewn

PCC.png

PCC

PCC yw cwmni o ddiddordeb i’r gymuned sy’n cynnig cymorth ymarferol i wasanaethau iechyd a gofal gan gynnwys hyfforddiant, datblygu a cefnogaeth ymarferol. Ry’n ni’n helpu gwasanaethau wella a datblygu gyda ffocws ar safon, effeithiolrwydd a canlyniadau iechyd. Ar hyn o bryd, mae PCC yn cefnogi’r Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol yn Gymru gyda’r cynhyrchiant o dogfennau sy’n cynnig arweiniaeth a llywodraethu ar gyfer y rhaglen gwaith datblygiad clwster cyflymedig.

 

Mae calendr digwyddiadau a gweithday actif gyda ni sy’n cynnwys datblygiad personol a tîm, arweiniaeth, a sesiynau’n ffocysu ar gofal sylfaenol. Am fwy o wybodaeth, dilynwch y linc hon: www.pcc-cic.org.uk  Arwyddwch fyny i’n cylchlythyr ni: newsletters.

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

Sue Morgan.jpg

Sue Morgan

Cyfarwyddwr Cenedlaethol ac Arweinydd Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol

Rôl y Cyfarwyddwr Cenedlaethol ac Arweinydd Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol yng Nghymru yw pontio’r perthynas rhwng Llywodraeth Cymru a’r GIG. Ffocws y rôl yw i wthio’r gweithrediad o’r Model Gofal Sylfaenol ar gyfer Cymru drwy’r datblygiad a gweithrediad o’r Rhaglen Strategol ar Gyfer Gofal Sylfaenol.

 

Mae 25 blwyddyn o brofiad rheoli o fewn y GIG â Sue, gan gynnwys rheolaeth weithredol, cynllunio gwasanaethau, comisiynu, a rheoli rhaglenni mewn nifer o sefydliadau’r GIG yng Nghymru. Cyn symud mewn i’r rôl presennol, roedd Sue’n Gyfarwyddwr Gweithrediadau ar gyfer Gwasanaeth Gofal Sylfaenol a Gofal yn y Gymuned i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, yn delio gyda’r sialens o cynaliadwyedd GMS, a trawsnewid gofal system gyfan bu’n cael ei gynnal mor agos i’r cartref a phosib. Cyn hynny, roedd Sue’n arwain gwasanaethau menywod a phlant ac, yn ychwanegol i rheolaeth cyffredinol o’r gwasanaeth yno, bu’n cynllunio a comisiynu yr ‘Ysbyty i Blant Cymru’ yn Gaerdydd. Roedd y ddwy rôl yn cynnwys gweithio ledled sefydliadau ar lefel rhanbarthol a cenedlaethol, gydag amryw o bartneriaid megis cyrff proffesiynol, awdurdodau lleol, y sector annibynnol, a’r trydydd sector. Roedd gyrfa gynnar Sue yn bennaf yn ymwneud â rheolaeth weithredol mewn gofal eilaidd a chynllunio gwasanaethau y GIG.  

bottom of page