top of page

Perthyn, ymgysylltu a chyfranogi: Dysgu yng Nghymru wedi Covid
Cynhadledd i Benaethiaid Uwchradd

education wales.png
education wales.png

Canolfan All Nations, Caerdydd
Cofrestru ar agor o 09:30, cynhadledd yn dechrau am 10:30

Mae cofrestru bellach ar gau.

Mae cofrestru bellach ar gau. 

Anghenion dietegol
Dewis gweithdy. Nodwch 2 yn nhrefn blaenoriaeth.
Yn unol â Safonau’r Gymraeg hoffem gadarnhau eich dewis iaith. Byddwn yn gwerthfawrogi petaech yn nodi pa iaith yr hoffech ei defnyddio yn y gynhadledd i benaethiaid uwchradd ar 20 Tachwedd 2023:

Digwyddodd gwall. Ceisiwch eto yn nes ymlaen

Mae eich cynnwys wedi'i gyflwyno - edrychwn ymlaen at eich gweld yng Nghanolfan yr Holl Genhedloedd ar 20 Tachwedd 2023.

Agenda

Croeso a chyflwyniad

Dr Anna Bryant FHEA Cyfarwyddwr Addysg Athrawon a Dysgu Proffesiynol

Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd (CSESP), Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Jeremy Miles AS Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  


Owen Evans Prif Arolygydd Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, Estyn

 

Sesiwn holi’r Gweinidog a Phrif Arolygydd Estyn

Trafodaeth panel: ein taith cwricwlwm hyd yn hyn

  • Mr Owain Gethin Davies Pennaeth, Ysgol Dyffryn Conwy

  • Mr Edward Jones Pennaeth, Ysgol Gyfun Pencoed

  • Ms Michelle Jones MBE Pennaeth, Ysgol Gynradd Lansdowne 

  • Yr Athro Graham Donaldson  

  • Yr Athro Fonesig Alison Peacock

Galluogi dilyniant trwy les - Yr Athro Robin Banerjee
Pennaeth Ysgol Seicoleg ac Arweinydd y Brifysgol ar Global Partnerships, Prifysgol Sussex

Sgwrs â’r panel i gloi

Gallwch gyflwyno cwestiynau cyn y digwyddiad drwy e-bostio dysg@llyw.cymru

 

Gallwch hefyd ofyn eich cwestiwn drwy’r blwch sgwrsio ar y diwrnod.

Ffurflen werthuso

Gobeithio i chi fwynhau’r sesiwn.  Er mwyn sicrhau ein bod ni’n darparu’r digwyddiadau gorau, sy’n ymateb i’ch gofynion, byddwn yn ddiolchgar petaech yn cymryd ychydig funudau i gwblhau’r ffurflen werthuso isod. Diolch

Yr Athro Robin Banerjee

Galluogi dilyniant trwy les

Mae ein deunyddiau sgwrs Rhwydwaith Cenedlaethol ar cynnydd, asesu a cynllunio'r cwricwlwm bellach ar gael fel rhestrau chwarae hygyrch, dwyieithog ar Hwb, gan ei gwneud hi'n haws cael sgyrsiau dwfn, atyniadol sydd eu hangen ar gyfer cyd-awduro

Cynllunio Cwricwlwm ac Asesu

I gynnal sgwrs yn eich ysgol neu leoliad, defnyddiwch y rhestr yma i gefnogi eich trafodaeth.

Cyfweliadau ag arbenigwyr cwricwlwm ac asesu blaenllaw'r byd sy'n cefnogi Cwricwlwm i Gymru

NNC CAD - Jay McTighe

YouTube

NNC CAD - Dylan Williams

YouTube

Camau i'r Dyfodol – Adnodd Cynhadledd Penaethiaid

Mae’r adnodd hwn:

  • Yn cyflwyno gwaith prosiect Camau i'r Dyfodol

  • Yn cyflwyno rhai o'n canfyddiadau o Gam 1 y prosiect

  • Gosod rhai goblygiadau a chwestiynau cynnar i ysgolion a lleoliadau

Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru

Datgloi’r Cwricwlwm: Yr Athro Graham Donaldson - National Leadership Wales (nael.cymru)

Datgloi’r Cwricwlwm: Yr Athro Ken Muir - National Leadership Wales (nael.cymru)

Arwain Cwricwlwm i Gymru - National Leadership Wales (nael.cymru)

Ffyrdd o gadw mewn cysylltiad ac am yr holl wybodaeth ddiweddaraf

Tanysgrifiwch ar gyfer newyddion ynghylch addysg a hyfforddiant (Dysg cyn 11) 

Estyn-Logo.jpg

Yn dilyn ‘Canllawiau

gwella ysgolion:

fframwaith ar gyfer gwerthuso, gwella ac atebolrwydd’ gan Llywodraeth Cymru, rydym yn rhannu adnodd i gefnogi ysgolion ar eu teithiau gwella.

Diwygio’r Cwricwlwm –
Estyn Adroddiad
Blynyddol

Y Cwricwlwm i Gymru -
sut mae consortia
rhanbarthol ac awdurdodau lleol yn cynorthwyo ysgolion?

Paratoi ar gyfer y
Fframwaith
Cymhwysedd Digidol

Paratoi ar gyfer y
Cwricwlwm i Gymru – astudiaethau achos a chameos gan ysgolion uwchradd, ysgolion pob oed ac ysgolion arbennig

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Llywodraeth Cymru.

Hawlfraint 2023 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page