top of page

Perthyn, ymgysylltu a chyfranogi: Dysgu yng Nghymru wedi Covid
Cynhadledd i Benaethiaid Uwchradd

education wales.png
education wales.png

Canolfan All Nations, Caerdydd

Agenda

Agenda

9:30am           Cofrestru a marchnad ar agor

 

10:30am         Croeso a cyflwyniad i’r dydd Anna Brychan, Deon Cynorthwyol Dros Dro a                                                    Chyfarwyddwr y Ganolfan Dysgu Gyrfa ac Arweinyddiaeth, Prifysgol y Drindod Dewi                               Sant a Chantelle Haughton, Prif Ddarlithydd mewn Addysg Plentyndod Cynnar, Met                                Caerdydd a Cyfarwyddwr DARPL

                         

10:40am         Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

 

10:55am         Mewn sgwrs gyda'r Gweinidog

 

11:30am        Egwyl, coffi a symud i’r gweithdai

 

11:40am         Gweithdy 1

 

  1. Sut allwn ni baratoi pobl ifanc orau ar gyfer eu camau nesaf yn 16 oed o dan y Cwricwlwm i Gymru: polisi dysgu 14-16 Rhannu arferion da cyn ymgynghori. (Alun Jones)

  2. Sut gall y cwricwlwm sicrhau bod dysgu'n gynhwysol, yn ddiddorol ac yn berthnasol wrth godi disgwyliadau hefyd? (Edward Jones, Ysgol Gyfun Pencoed, Bethan Moore, Ysgol Arbennig Crownbridge)

  3. Ymgysylltu â theuluoedd: Parodrwydd i ddysgu, gorbryder ac ail-ymgysylltu (Suzanne Sarjeant; Ysgol Gyfun Treorchy)

  4. Mae ADY yn gyfrifoldeb ar bawb. Arfer effeithiol wrth adnabod ac ymateb i ddysgwyr ag ADY (Helen Smith; Huw Davies, Ysgol Gyfun Llangefni)

  5. Cefnogi lles penaethiaid (Tegwen Ellis, Dr Chris Lewis, Nia Miles, AGAA)

 

12:30pm         Gweithdy 2

 

1:20pm           Cinio a rhwydweithio, lle marchnad

2:15pm           Mewn sgwrs â...trafodaeth ar yr heriau a chyfleoedd am y flwyddyn i ddod.

  • Owen Evans, Prif Arolygydd Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, Estyn

  • Emyr George, Cyfarwyddwr Polisi a Diwygio Cymwysterau, Cymwysterau Cymru

  • Helen Morgan-Rees, Cyfarwyddwr Addysg, Cyngor Abertawe

  • Simon Pirotte, Prif Weithredwr y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CETR)

 

3:00pm           Cloi

Evaluation

Ffurflen werthuso

Gobeithio i chi fwynhau’r sesiwn.  Er mwyn sicrhau ein bod ni’n darparu’r digwyddiadau gorau, sy’n ymateb i’ch gofynion, byddwn yn ddiolchgar petaech yn cymryd ychydig funudau i gwblhau’r ffurflen werthuso isod. Diolch

Take Aways
Estyn-Logo.jpg

O fis Medi 2024, bydd Estyn yn cyflwyno trefniadau arolygu newydd ar gyfer darparwyr addysg yng Nghymru. Darganfyddwch fwy yma:

Arolygu ar gyfer y dyfodol (2024–2030) | Estyn (llyw.cymru)
 

Ar 12 Hydref 2023, lansiodd Estyn grynodebau'r sector fel rhan o adroddiad blynyddol. Mae trosolwg o negeseuon allweddol ar gyfer pob un o'r sectorau y mae Estyn yn eu harolygu yn cael eu rhannu cyn yr Adroddiad Blynyddol llawn a fydd yn cael ei gyhoeddi ar 31 Ionawr y flwyddyn nesaf.

Mae'r crynodebau'n tynnu sylw at yr hyn sy'n mynd yn dda a beth sydd angen ei wella ar gyfer pob sector ac yn rhestru argymhellion penodol i'r sector yn ogystal â chwestiynau i helpu darparwyr i fyfyrio ar eu hymarfer.

Crynodebau sector Adroddiad Blynyddol | Annual Report – Estyn (llyw.cymru)

Keep In Touh

Ffyrdd o gadw mewn cysylltiad a chael yr holl wybodaeth ddiweddaraf

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Llywodraeth Cymru.

Hawlfraint 2023 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page