top of page
White colour logo consisting of a dragon stacked on top of Welsh Government name separated by a horizontal line.

Seminar adroddiadau Rhwydwaith Tystiolaeth Gydweithredol (CEN)
Collaborative Evidence Network (CEN) reports seminars

Yn ystod y flwyddyn hon, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn cynnal cyfres o seminarau ar-lein i ddangos a lledaenu'r prif ganfyddiadau o adroddiadau'r Rhwydwaith Tystiolaeth Gydweithredol. Fe wnaeth y deunaw prosiect ymchwil cydweithredol, a oedd yn cynnwys Sefydliadau Addysg Uwch a sefydliadau eraill, edrych ar effeithiau pandemig COVID-19 ar wahanol agweddau ar y system addysg ac ar grwpiau penodol o ddysgwyr. Fe wnaethant hefyd edrych ar ffyrdd o liniaru'r effeithiau hynny, yn ogystal â ffyrdd y gall ymarferwyr a dysgwyr gael eu cefnogi'n well wrth symud ymlaen.

Mae'r bumed seminar hon yn canolbwyntio ar effaith amhariad COVID ar ddysgwyr TGAU, Safon Uwch ac Addysg Uwch, a'r goblygiadau ar gyfer polisi a darpariaeth yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys archwiliad o sut newidiodd arferion astudio annibynnol ar gyfer dysgwyr TGAU a Safon Uwch, asesiad o'r effaith ar gyfnodau pontio myfyrwyr a gwerthusiad o natur darpariaeth ar-lein mewn cyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon. 

Seminar 5 – Effaith yr amhariad COVID ar Ddysgwyr TGAU, Safon Uwch ac Addysg Uwch

6 Rhagfyr 2023, 16:00 - 18:00

4pm – Cyflwyniad gan y Cadeirydd  - Dr Anna Bryant, Cyfarwyddwr Addysg Athrawon a Dysgu Proffesiynol, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

4.05-4.25pm – Cyflwyniad gan ymchwilwyr

  • Dylanwad COVID-19 ar arferion astudio annibynnol dysgwyr – dan arweiniad Dr Fatema Sultana (Prifysgol Bangor)

4.25-4.35pm – Sesiwn holi ac ateb

4.35-4.55pm – Cyflwyniad gan ymchwilwyr

  • Effaith ar gyfnodau pontio myfyrwyr prifysgolion Cymru yn ystod COVID-19 – dan arweiniad Dr Kieran Hodgkin (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)

4.55-5.05pm – Sesiwn holi ac ateb

5.05-5.25pm – Trafodaeth gyffredinol a sylwadau ar bob un o’r tri adroddiad

5.25pm – Sylwadau i gloi gan y Cadeirydd

Seminarau i'r Dyfodol

Seminar 6 – Dysgu ac ymgysylltu ysgolion

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Llywodraeth Cymru.

Hawlfraint 2022 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page