top of page
White colour logo consisting of a dragon stacked on top of Welsh Government name separated by a horizontal line.

Seminar adroddiadau Rhwydwaith Tystiolaeth Gydweithredol (CEN)
Collaborative Evidence Network (CEN) reports seminars

O fis Ionawr 2023, rydym wedi bod yn cynnal cyfres o seminarau ar-lein i ddangos a lledaenu'r prif ganfyddiadau o adroddiadau'r Rhwydwaith Tystiolaeth Gydweithredol. Fe wnaeth y deunaw prosiect ymchwil cydweithredol, a oedd yn cynnwys Sefydliadau Addysg Uwch a sefydliadau eraill, edrych ar effeithiau pandemig COVID-19 ar wahanol agweddau ar y system addysg ac ar grwpiau penodol o ddysgwyr. Fe wnaethant hefyd edrych ar ffyrdd o liniaru'r effeithiau hynny, yn ogystal â ffyrdd y gall ymarferwyr a dysgwyr gael eu cefnogi'n well wrth symud ymlaen.

Mae'r drydedd seminar hon yn canolbwyntio ar iaith, llythrennedd a llenyddiaeth. Mae hyn yn cynnwys ymchwil ar sut yr effeithiodd y pandemig ar y ddarpariaeth llythrennedd a darllen, archwiliad o sut mae'r pandemig a digwyddiadau cydamserol wedi effeithio ar addysgu llenyddiaethau a throsolwg o adnodd newydd ar 'drawsieithu' i helpu addysgwyr sy'n gweithio gyda phlant sy'n defnyddio neu'n dysgu mwy nag un iaith.

Seminar 3 – Iaith, llythrennedd a llenyddiaet

4 Mai 2023, 16:00 - 18:00

4pm – Cyflwyniad gan y Cadeirydd 

4.05-4.25pm – Cyflwyniad gan ymchwilwyr

  • Ymchwilio i effaith y pandemig ar agweddau ar lythrennedd mewn ysgolion cynradd ac ysgolion arbennig – dan arweiniad Dr. Amy Hulson-Jones a Dr. Emily Roberts-Tyler (Bangor)

4.25-4.35pm – Sesiwn holi ac ateb

4.35-4.55pm – Cyflwyniad gan ymchwilwyr

  • Trawsieithu: canllaw cyfeirio ar gyfer addysgwyr – dan arweiniad Athro Enlli Thomas (Bangor) a Dr. Sian Lloyd-Williams (Aberystwyth)

4.55-5.05pm – Sesiwn holi ac ateb

5.05-5.25pm – Cyflwyniad gan ymchwilwyr

  • Effaith y pandemig ar addysgu llenyddiaethau - dan arweiniad Dr. Sarah Olive (Bangor)

5.25-5.35pm – Sesiwn holi ac ateb

5.35-5.55pm – Trafodaeth gyffredinol a sylwadau ar y tri adroddiad

5.55pm – Sylwadau i gloi gan y Cadeirydd

Seminarau i'r Dyfodol

Seminar 4 - Dulliau yn y Dosbarth

Seminar 5 - Pontio i ôl-16 a thu hwnt 

Seminar 6 – Dysgu ac ymgysylltu ysgolion

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Llywodraeth Cymru.

Hawlfraint 2022 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page