top of page

Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru  

 

Datganiad Preifatrwydd  

 

Mae'r Adran Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, sy'n rhan o Lywodraeth Cymru,  yn trefnu digwyddiad i'n helpu gyda’r gwaith yr ydym yn ei wneud. Llywodraeth Cymru fydd y rheolydd data ar gyfer y data personol y byddwch yn eu darparu. Rydym yn gwneud hyn fel rhan o’n tasg gyhoeddus.

 

Bydd y data personol yn cynnwys eich cyfeiriad e-bost. 

 

Ar ddiwedd y gynhadledd byddwn yn postio dolen i ffurflen werthuso i ofyn am eich barn.  Yn y ffurflen hon byddwn yn gofyn am eich cyfeiriad e-bost er mwyn rhannu deunydd gyda chi o'r digwyddiad. Mewn rhai achosion rydym yn defnyddio trydydd parti i reoli ein digwyddiadau, ac mae ein contractau'n nodi gofynion llym ar gyfer prosesu a chadw data personol yn ddiogel. 

Byddwn hefyd yn lawrlwytho cynnwys 'bar sgwrsio' y gynhadledd fel y gall timau polisi nodi materion a phryderon allweddol o'r sector a'i ddefnyddio i ddarparu cymorth ac i gynnal digwyddiadau ychwanegol. 

Bydd gan gyfranogwyr yr opsiwn i ddienw cwestiynau a gyflwynir yn y 'bar sgwrsio'.   Os na chaiff hyn ei ddewis ac nad ydych am gael eich cynnwys yn y deunyddiau ar ôl y digwyddiad, gallwch hysbysu trefnwyr y digwyddiad drwy e-bostio dysg@llyw.cymrua byddwn yn sicrhau bod eich manylion yn cael eu dileu. 

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol am ddim mwy na chwe mis ar ôl y digwyddiad hwn, felly gallwn lywio sesiynau'r Pennaeth yn y dyfodol o adborth. Os ydym am ddefnyddio'ch data personol am unrhyw reswm heblaw anfon ffurflenni gwybodaeth / deunyddiau / gwerthuso atoch, ynglŷn â'r digwyddiad hwn, yna byddwn yn gofyn i chi. 

Recordio’r digwyddiad

Byddwn yn recordio’r digwyddiad hwn fel y gall penaethiaid nad ydynt yn gallu mynychu'r sesiwn gael mynediad i gynnwys y digwyddiad.  

Gellir defnyddio unrhyw ffilmiau neu ddelweddau i helpu i hyrwyddo gwaith Llywodraeth Cymru yn fewnol a/neu'n allanol. Gall hyn gynnwys ffilmiau hyrwyddo, posteri, taflenni, llyfrynnau, adroddiadau, baneri, mewnrwyd, gwefan, cyfryngau cymdeithasol a defnydd marchnata er enghraifft. Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr.

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn caniatáu i'r cyhoedd ofyn am gael gweld gwybodaeth a gedwir gan lawer o gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Gallai aelod arall o'r cyhoedd ofyn am gael gweld yr wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni, a hynny fel rhan o gais rhyddid gwybodaeth. Byddem yn ymgynghori â chi cyn ymateb i unrhyw gais sy'n cynnwys eich gwybodaeth.

 

O dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, mae gennych hawliau fel unigolion ac mae modd i chi eu harfer mewn perthynas â'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi. Mae’r hawliau hynny’n cynnwys:

 

  • yr hawl i weld yr wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn y data personol a gedwir amdanoch chi

  • yr hawl i wrthwynebu prosesu’r data sy’n achosi niwed neu drallod neu sy’n debygol o wneud hynny

  • yr hawl i rwystro prosesu’r data i’w marchnata’n uniongyrchol

  • yr hawl i wrthwynebu gwneud penderfyniadau drwy ddull awtomatig

  • yr hawl mewn amgylchiadau penodol i gywiro, rhwystro, dileu neu ddinistrio unrhyw ddata personol gwallus;

  • yr hawl i geisio am iawndal am ddifrod a achosir wrth dorri'r Ddeddf.

 

Gallwch ddarllen rhagor am yr hawliau hyn yma.

 

Manylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth:

 

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire SK9 5AF

 

Rhif ffôn: 0303 123 1113 neu 01625 545 745

Gwefan: ico.org.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y manylion y mae Llywodraeth Cymru yn eu cadw ac yn eu defnyddio, neu os ydych yn dymuno arfer eich hawliau o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, gweler y manylion cyswllt isod:

 

Y Swyddog Diogelu Data

Llywodraeth Cymru

Parc Cathays

Caerdydd

CF10 3NQ

 

E-bost: SwyddogDiogeluData@llyw.cymru  

bottom of page